Spring naar de inhoud

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Al onze leveringen of prestaties, hetzij schriftelijk overeengekomen, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde voorwaarden. De toepassing van gebeurlijke aankoop- of verkoopsvoorwaarden van de medecontractant wordt door overhavige voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, zijn al onze facturen betaalbaar ter maatschappelijke zetel en ten laatste op het ogenblik van de aflevering. De factuurprijzen zijn deze van kracht op het ogenblik van de levering of de beëindiging van de werken. De verkochte materialen blijven onze eigendom tot bij integrale betaling van de factuur. Garage Rabijns nv heeft een rententierecht op de bij haar binnengebrachte voertuigen tot de volledige betaling van alle facturen, zo in hoofdsom, intresten als kosten, dewelke in verband met de betrokken voertuigen nog zouden verschuldigd zijn.
 3. Elke factuur, welke niet op haar vervaldag is betaald, brengt van rechtswege, dit zonder enige aanmaning, een intrest op van 12% per jaar. Bovendien is voor elke factuur, welke niet op haar vervaldag is betaald, en zelfs na laattijdige betaling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag.
 4. Zo een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag, vervallen alle eventuele toegestane termijnen en heeft Garage Rabijns nv het recht verdere leveringen op te schorten totdat het verschuldigde bedrag, met inbegrip van intresten en verhogingsbeding, volledig is aangezuiverd.
 5. Bij verbreking van een verkoop- of herstellingsovereenkomst door de klant, of om aan de klant te wijten oorzaak, is een conventionele forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van de verkoop- of herstelprijs met een minimum van 125 euro.
 6. De kosten van prijsopgave vallen ten laste van de klant. Alle aanduidingen in de bestekken, tarieven en publiciteit mogen nooit als een vaste offerte beschouwd worden. De prijzen zijn netto voor levering ten zetel van de Garage Rabijns nv, alle verpakkingskosten, transportkosten, taksen en andere rechten zijn ten laste van de klant. Onze offertes zijn slechts geldig gedurende een periode van 15 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending. Het mondelinge of schriftelijke herstellingsorder van de klant beperkt zich niet uitsluitend tot de erin vermelde werken, doch laat Garage Rabijns nv toe bijkomende werken, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering van de bestelde werken blijkt, uit te voeren en aan de klant aan te rekenen, zonder dat zijn voorafgaandelijke toestemming hiervan vereist is.
 7. De levering en de inbezitneming worden steeds geacht gebeurd te zijn in de gebouwen van Garage Rabijns nv. Alle risico’s zijn ten laste van de klant vanaf de levering. Van dit principe kan niet afgeweken worden door bepalingen “franco….
 8. Alle klachten betreffende leveringen of werken moeten Garage Rabijns nv op straffe van verval, binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven worden ter kennis gebracht. Na verloop van de termijn van 8 dagen worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.
 9. De vermoedelijke duurtijd der herstelling of de vermoedelijke afleverdatum worden slechts opgegeven als aanwijzing en zonder garantie. Eventuele vertraging geeft de klant niet het recht de bestelling te annuleren of aanspraak te maken op schadevergoeding.
 10. Aanvaarding van wissels, cheques, orderbrieven of andere gespreide betalingen vormen geen schuldvernieuwing en de algemene voorwaarden blijven van toepassing.
 11. De toepassing van de reglementering betreffende de belastingen op de toegevoegde waarden zal gedaan worden volgens de aanduidingen van de klant en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.
 12. De leveringen zullen niet teruggenomen of verwisseld worden.
 13. De standaard-ruilprijzen zijn vastgesteld met de overweging dat de hoofdbestanddelen of de belangrijkste stukken (carter, krukas, …) de agregaten of gehelen (motor, versnellingsbak, pompen, …) die teruggenomen worden in goede staat verkeren en geschikt zijn om opnieuw gebruikt te worden. Wanneer bij het demonteren of het in orde zetten van de teruggenomen agregaten of gehelen blijkt dat dit niet het geval is, behoudt Garage Rabijns nv het recht voor de bijkomende kosten (stukken en loon) aan de koper te factureren.
 14. De waarborg is beperkt tot deze door de constructeur gegeven en welke de klant verklaart te kennen en te aanvaarden.
 15. De klant zal zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding voor plaatsgebruik verschuldigd zijn van 5 euro per dag, met B.T.W. zo:
  – Hij het voertuig zonder instructies in de instelling van de verkoper laat.
  – Hij binnen de 3 dagen volgend op de beëindiging der werken het voertuig niet afhaalt.
 16. Garage Rabijns nv is niet verantwoordelijk voor gebeurlijk verlies, beschadiging of diefstal van voorwerpen door de klant achtergelaten in zijn voertuig gedurende de periode dat het werd toevertrouwd.
 17. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waarin onze maatschappelijke of exploitatiezetel gevestigd is bevoegd. De verkoper behoudt zich echter het recht voor een vordering aanhangig te maken bij de rechtbank teritoriaal bevoegd voor de woonplaats van de klant.